Ekspertyzy kryminalistyczne
Szukaj
BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

Badania Toksykologiczne

Oferujemy transport dowodów rzeczowych na terenie całej Polski.

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych "BIO GEN" oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Współpracujący z nami eksperci to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym.

Aktualnie dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Oferujemy wykonanie badań toksykologicznych w następującym zakresie.

Badania toksykologiczne to:

1. Analiza jakościowa i ilościowa związków o charakterze lotnym:

 • alkohole (np. metanol, etanol, propanol, izopropanol, butanol, izobutanol, alkohol izoamylowy itp.),
 • aldehydy, ketony i estry (np. aceton, octan etylu, benzaldehyd, cykloheksanon),
 • substancje ropopochodne (np. heksan, oktan, cykloheksan, benzen, toluen, ksyleny),
 • glikol etylenowy,
 • związki cyjanowe.

2. Oznaczanie substancji nieorganicznych:

 • analiza płynów ustrojowych lub tkanek w kierunku obecności jonów metali (np. rtęci, ołowiu, arsenu itp.),
 • analiza płynów ustrojowych lub tkanek w kierunku obecności anionów (np. azotyny i inne).

3. Analiza jakościowa (wstępna) w kierunku obecności leków i narkotyków w zakresie podstawowym, z zastosowaniem testów immunochemicznych:

 • analiza moczu w kierunku obecności głównych grup narkotyków - opioidów, amfetaminy, kokainy, kannabinoli,
 • analiza moczu w kierunku obecności leków - barbituranów, benzodiazepin, trójcyklicznych leków antydepresyjnych.

4. Analiza kompleksowa jakościowa i ilościowa w kierunku obecności ksenobiotyków o charakterze narkotycznym:

 • opiaty - (morfina, kodeina, papaweryna, narkotyna, narceina, itp.),
 • opioidy - syntetyczne leki przeciwbólowe o działaniu narkotycznym (petydyna, fentanyl, pentazocyna, dekstromoramid itp.),
 • amfetamina i pochodne (np. Ekstaza i inne pochodne amfetaminy o charakterze halucynogennym itp.),
 • kokaina i metabolity,
 • kannabinole (marihuana, haszysz).

5. Analiza kompleksowa jakościowa i ilościowa w kierunku obecności leków o różnym działaniu farmakologicznym:

 • leki nasenne (np. pochodne barbituranów, dibenzoazepin itp.),
 • nienarkotyczne leki przeciwbólowe (np. aspiryna, paracetamol itp.),
 • leki psychotropowe - neuroleptyki, antydepresanty, przeciwlękowe (np. fenotiazyny, dibenzoazepiny, benzodiazepiny, pochodne tioksantenu, itp.),
 • leki przeciwpadaczkowe,
 • doustne leki przeciwcukrzycowe.

6. Analiza jakościowa i ilościowa ksenobiotyków we włosach:

 • wykrywanie, identyfikacja i analiza ilościowa środków uzależniających w  4  grupach narkotyków - opioidy, amfetamina, kokaina, kannabinole,
 • wykrywanie, identyfikacja i oznaczenia ilościowe leków z podstawowych grup farmakologicznych.

7. Analiza dowodów rzeczowych:

 • identyfikacja narkotyków (proszki, płyny, susze roślinne, tabletki),
 • identyfikacja dowodów rzeczowych znalezionych na miejscu zdarzenia płynnych i stałych - (płyny, rozpuszczalniki organiczne, alkohole, substancje chemiczne organiczne i nieorganiczne, produkty spożywcze).

8. Analiza jakościowa i ilościowa pestycydów:

 • związki fosfororganiczne i karbaminiany,
 • polichlorowe weglowodory, DDT, pochodne kwasu fenoksyoctowego, parakwat, dikwat itp.

9. Analizy specjalne:

 • oznaczenie hemoglobiny tlenkowęglowej (jako narażenie na tlenek węgla),
 • oznaczenie methemoglobiny we krwi,
 • oznaczenie cholinesterazy (ACHE),
 • identyfikacja plam moczu w dowodach rzeczowych,
 • identyfikacja plam śliny w dowodach rzeczowych.

Materiał do badań:

 • pobrany od osób żywych (krew, mocz, włosy),
 • pobrany w czasie sekcji zwłok (krew, mocz, płyny ustrojowe tj. płyn z gałki ocznej, płyny błędnika wewnętrznego, płyn mózgowo-rdzeniowy, wycinki narządów wewnętrznych, włosy),
 • dowody rzeczowe (próbki cieczy, tabletki, substancje proszkowe oraz produkty spożywcze).

Ponad to wykonujemy także opinie w zakresie:

 • toksykologii ogólnej
 • toksykologii klinicznej i sądowej
 • farmakokinetyki
 • farmakodynamiki
 • toksykokinetyki
 • farmakologii
 • farmakologii klinicznej
 • analityki klinicznej
 • bioanalizy (biomarkery środowiskowe)
 • bromatologii
 • raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków, ksenobiotyków, substancji używanych w kosmetyce (również u noworodków, niemowląt i dzieci).
 • raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące chemii gospodarczej (np. środki piorące, dezynfekujące, repelenty, mydła, blokery UVA i UVB itp.)
 • raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące suplementów diety a także narażenia zawodowego lub przypadkowego na zatrucia ostre, podostre i przewlekłe spowodowane emisją ksenobiotyków do powietrza, gleby i wody.
 • Całościowa charakterystyka substancji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działania na organizm ludzki po wniknięciu różnymi drogami (doustnie, przez skórę, inhalacyjnie), oszacowanie wpływu immunomodulacji na organizm zdrowych ludzi, ryzyko narażenia na jednorazowe, powtarzające się dawki substancji wskutek jej emisji do otoczenia pracy ludzi, ryzyko stałego narażenia z oszacowaniem ryzyka narażenia na powtarzające się dawki substancji w otoczeniu pracy ludzi przy produkcji, pakowaniu, kontrola jakości itp. oraz wskazanie minimalnych środków ochrony osobistej i zabezpieczenia obszarów produkcyjnych w trakcie wytwarzania substancji czynnej.