Ekspertyzy kryminalistyczne
Szukaj
BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

Badania Środowiskowe

Analiza zanieczyszczenia środowiska polega na oznaczeniu związków chemicznych, wpływających niekorzystnie na stan środowiska naturalnego.

Oznacza się przede wszystkim takie związki jak:

  • związki organiczne występujące w wodzie i ściekach, są to głównie węglowodory lotne BTX, chloroorganiczne insektydy, łatwolotne węglowodory chlorowcopochodne oraz chlorobenzeny. Do oznaczania ich stężenia stosuje się metodę chromatografii gazowej,
  • metale ciężkie obecne w wodzie, ściekach i glebie (Cr, Zn, Cu, Ni, PB, Hg, Cd) oznacza się metodą ICP-OES,
  • azotany i azotyny wystepujące w wodzie i glebie
  • środki ochrony roślin, nawozy, itp.
  • związki organiczne:

- aceton
- akrylany
- benzyna ekstrakcyjna
- benzyn
- benzyna do lakierów
- chloroform
- cykloheksanon
- butan-1olu
- dodekan
- etanol
- heksan i jego izomery
- butan-2-on
- dekan
- etylobenzen
- alkohol izopropylowy
- 1,2-dichloroetan
- dichlorometan
- izopentan
- izooktan
- propanol
- pentan
- pentan-1-olu
- oktan
- octan etylu
- octan butylu
- styren
- nonan
- eteru dietylowy
- propylobenzen
- heptan
- octan winylu
- izomery ksylenu
- nafta
- terpentyna
- tetradekan
- tetrachloroeten
- tridekan
- toluen
- trichloroeten
- tetrahydrofuran
- undekan izomerów
- trimetylobenzen