Ekspertyzy kryminalistyczne
Szukaj
BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

Badania Fonoskopijne

Pobieramy materiał porównawczy do identyfikacji mówców na terenie całej Polski.

Możemy wydawać opinie zespołowe (3 ekspertów fonoskopii).

Fonoskopia jest to badanie ściśle określonych dźwięków zapisanych na przeróżnych nośnikach. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim w kryminalistyce oraz na potrzeby przewodów sądowych.

Jeśli chodzi o nagrania, to fonoskopia jest to:

 • - analiza jakości nagrań,
 • - ocena charakterystyki urządzenia, na jakim to zostało dokonane nagranie
 • - odzyskiwanie nagrań z uszkodzonych nośników danych
 • - przeprowadzanie badań urządzeń służących do wykonywania badań
 • - przeprowadzanie niezbędnych badań wykonanych nagrań pod względem informatycznym i komputerowym
 • - zmiana parametrów badanych nagrań
 • - przeprowadzanie badań nagrań z podsłuchu
 • - przeprowadzanie badań nagrań audio i video z monitoringu
 • - poprawianie jakości nagrań telewizji przemysłowej
 • - redukcja szumów w nagraniach
 • - spisywanie nagrań zniekształconych lub posiadających zakłócenia
 • - badanie oryginalności nagrań
 • - badanie nierozerwalności nagrania.


Fonoskopia jako nauka badająca nagrane głosy zajmuje się:

 • - identyfikowaniem głosu słyszanego w nagraniu
 • - wykonaniem charakterystyki nagranej postaci
 • - przeprowadzeniem badania aparatu dźwięku danej osoby
 • - zbadaniem płci i liczby osób biorących udział w nagraniu
 • - zabezpieczaniem materiału porównawczego zarówno na miejscu jak i także na wyjazdach terenowych
 • - przygotowaniem cech charakterystycznych głosu na podstawie danej wypowiedzi
 • - oznaczeniem cech normalnych i anomalii w głosie

Fonoskopię wykorzystuje się w sprawach sadowych o:

 • - orzeczenie rozłączności majątkowej
 • - separację
 • - rozwód małżonków
 • - kradzież
 • - groźby karalne pod adresem innych osób
 • - namawianie do czynu karalnego
 • - zarejestrowane rozmowy planowania przestępstwa
 • - łapówkarstwo
 • - przestępczość zorganizowaną
 • - handel środkami odurzającymi
 • - handel dopalaczami
 • - paserstwo i przemyt
 • - działania naruszające kodeks handlowy
 • - przestępstwa finansowe
 • - fałszywe alarmy bombowe
 • - fałszywe alarmy pożarowe
 • - fałszywe alarmy pogotowia ratunkowego
 • - fałszywe alarmy gazowe i energetyczne


Fonoskopia zajmuje się analizą zarówno nagrań cyfrowych jak i również analogowych. Nagrania te mogą być dokonane przy pomocy najróżniejszych urządzeń podsłuchowych, czy też pozostałych urządzeń wyposażonych w funkcje rejestracji dźwięku. Należy do nich zaliczyć głównie dyktafony, telefony komórkowe, kamery video i wiele innych.

Analiza nagrań obejmuje również sporządzenie charakterystyki urządzeń, na których to zostały dokonane nagrania. Analizuje się stan nośników, format zapisu oraz system, w którym to dostarczone zostało samo nagranie. Ponadto należy określić poszczególne parametry elektroakustyczne.

Fonoskopia pozwala również na odzyskanie wszelkich nagrań pozornie już utraconych z urządzeń cyfrowych. Tego rodzaju sytuacja może mieć miejsce jeśli zostanie uszkodzona pamięć urządzenia, dysk czy też zadziałają niekorzystne czynniki atmosferyczne. Nawet kasowanie wiadomości, czy nagrania na nagraniach nie usuwają możliwości odzyskania dźwięku.

Fonoskopia obejmuje obróbkę cyfrową nagrań, która pozwala na konwersję formatu plików, dokładne określenie rodzaju występujących zakłóceń, czy też zniekształceń dźwięku. Tego typu proces ułatwia również likwidowanie występujących w zapisie dźwięku zakłóceń i zniekształceń.

Osoba zajmująca się badaniami fonoskopowymi wykonuje transkrypcje nagrań, czyli nic innego jak tylko odsłuchuje nagrania i spisuje usłyszane wypowiedzi. Transkrypcja może być prowadzona nie tylko w języku polskim, ale i w pozostałych językach. W rozszyfrowaniu dźwięków nie są przeszkodą również zakłócenia dźwięku czy nawet spore zniekształcenia. Wystarczy, że posiada się stosowne urządzenia i oprogramowanie.

Fonoskopia może posłużyć do stwierdzenia autentyczności zarejestrowanych nagrań. Służy do tego tak zwana analiza akustyczno - pomiarowa oraz wizualna. Można ją przedstawić jako oscylogramy, czy też spektrogramy. Ocena audytywna i akustyczna nagrania ma na celu potwierdzenie lub też zaprzeczenie autentyczności, ciągłości oraz integralności wszystkich nagrań zarejestrowanych na taśmach, czy też kasetach. Chodzi o zbadanie, czy owe nagrania nie były montowane lub w jakikolwiek sposób edytowane.

W sprawach karnych i na potrzeby spraw sądowych można przeprowadzić identyfikowanie głosów z nagrań. Jest to niezwykle istotne jeśli prowadzone są sprawy o groźby karalne, porwania, dochodzenia korupcyjne, podejrzenia dotyczące podżegania do czynu karalnego, wszelkie przestępstwa zorganizowane, skomplikowane sprawy rozwodowe czy też nawet sprawy o naruszenie dóbr osobistych i materialnych oraz jeśli chodzi o fałszywe alarmy. Fonoskopia w tym przypadku ma na celu potwierdzenie lub też zaprzeczenie tożsamości głosu zabezpieczonego w materiale dowodowym oraz materiale porównawczym. Identyfikowanie głosów odbywa się poprzez przeprowadzenie analizy porównawczej posiadanych próbek mowy zabezpieczonych na urządzeniach będących materiałem dowodowym z więcej niż jednym głosem pochodzącym z materiału porównawczego i określenie podobieństwa cech akustycznych lub też jego braku. Fonoskopia może dokładnie określić liczbę osób, które to biorą udział w nagraniu.

Fonoskopia to nie tylko badanie samego dźwięku. To również opracowywanie psycholingwiostycznego profilu osoby, której głos jest badany. Tego rodzaju profil przygotowuje się na podstawie analizy indywidualnych cech mowy, samego głosu, akcentu, dialektu, wykorzystywanego podczas rozmowy słownictwa, poprawności stosowania języka, jego bogactwa, ekspresji głosu oraz tak zwanej różnorodności składniowej. Osoby z poszczególnych środowisk posiadają zupełnie inny styl mowy, czy nawet charakterystyczne zwroty. Fonoskopia może określić stan psychiczny w jakim to znajdowała się dana osoba w trakcie nagrania stosownego materiału. Policja oraz organy ścigania wykorzystują fonoskopię do przeprowadzania badań nagrań mowy osób, która to została zarejestrowana w specyficznych lub też nietypowych warunkach. Chodzi przede wszystkim o rozmowy nagrane pod wpływem środków odurzających, alkoholu, leków mających charakter odurzający i tym podobnych. Do sytuacji tych należy również zaliczyć zagrożenie życia oraz tak zwane patologie anatomiczne i funkcjonalne toru głosowego.

Każda osoba zajmująca się fonoskopią przygotowuje materiały na potrzeby organów ścigania i sądów, sporządza ściśle określoną dokumentację przeprowadzanych czynności oraz udziela konsultacji w zakresie zarówno sprzętu na którym zostało dokonane nagranie jak i również warunków w jakich miało ono miejsce.